ВОДУРУДУ Anatoliy Sachivko

  • 25.06. 17:00 - 18:30
villa\wigman


«Я увійду у водуруду, то моя воля думки руху духу».

ВОДУРУДУ – це народно-імпровізаційний кіно-балет, витоками якого є оточення та час.
Цей фільм є актом відродження національної культури, крізь виразність таких
самостійних елементів народної творчості як музика і танець, зафіксованих у рамки
кінокадру, що трансформує їх дію у динамічну картину, яка буде випробовуватися лише
вірою та часом.

У місті збирається група вуличних різножанрових артистів-танцівників, яких об’єднує
імпульс пластичного руху, а рух пошуку приводить до творчості Миколи Дмитровича
Леонтовича,котрий гармонією своїх творів увінчав образ творення живої дії . Їхня роль –
провідників (трансляторів). Метою слугує відродження (генетичної) Великої пам’яті
національного мелосу і поезії, яка повертає первородний дух, характер і волю нашого
народу у сучасному світі.
«Воля – є вибір, основа характеру свідомості, що створює умови для вчинку, який приведе
до визначення себе у житті.
Думка – інтелект свідомості, внутрішній діалог дослідження заради вміння формувати
своє мислення та, крок за кроком, наближатися до самореалізації власної ідентичності.
Рух – розвиває і веде до бажаного благополуччя, смиренності та нового виру дій від
спалахування до згасання.
Дух – сутність індивіда, його рущійна сила, концентрація усіх функцій свідомості, що
формує видиму особистість, яка і є втіленнням духу».

»Vodurudu« by Anatoliy Sachivko
moderation and talk with Valeriya Koptseva

»I will enter vodurudu, it’s my thought will of the spirit movement«.


Vodurudu (meaning: Will, Thought, Movement, Spirit) is a folk-improvisational film-ballet, the origins of which are environment and time.

This film is an act of revival of national culture, through the expressiveness of such independent elements of folk art as music and dance, displayed in the frame of the film, that transforms their action into a dynamic picture that will be tested only by faith and time.

A group of street dancers of various genres gathers in the city, united by the impulse of plastic movement, and the search movement leads to the work of Mykola Dmytrovych Leontovych, who celebrated the image of creating a living action with the harmony of his works. Their role – guide (translators). The goal is a revival (genetic). Great Memory of national melos and poetry, which restores the original spirit, character and will of our people in the modern world.

»Will is a choice, the basis of the nature of consciousness, that creates the conditions for action that will lead to self-determination in life. Thought is the intelligence of consciousness, the internal dialogue of investigation for the ability to shape the thinking and, step by step, to approach the self-fullfillment of their own identity.

Movement develops and leads to the desired welfare, humility and a new flow of action from flashing to fading. Spirit is the essence of the individual, the driving force, the concentration of all functions of consciousness that forms a visible personality, which is the embodiment of the spirit.«

Veranstalter: depart.one